top of page
GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO

LOGOPEDIE

Logopedie is meer dan articulatie alleen. Een logopediste staat in voor het onderzoek en de behandeling van heel wat uiteenlopende problematieken. Deze kunnen gegroepeerd worden in volgende vakgebieden: spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen (indeling en opsomming zijn zeker niet volledig).
logopedie hoorcentrum dyslexie
GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Heeft mijn
kind een taalstoornis?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Moeilijk verstaanbare 
kinderen?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Heeft mijn
kind een leerstoornis?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Ervaar jij
je stem als
anders?

GEH_Logo_RGB_300dpi_LOGOTYPE YELLOW_LOGO
logopedie

Wat bij
taalverlies na
een beroerte?

Wat is het verschil tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis? Wanneer is taal een probleem?

taalachterstand

Kinderen leren een taal door de wereld rondom hen te verkennen. Taal is overal. En soms komt de taalontwikkeling later op gang, zonder dat daar duidelijke, andere factoren de oorzaak van zijn. Het taalniveau van een kind komt dan eigenlijk overeen met dat van een jonger kind. Deze achterstand kan meestal verkleind of volledig verholpen worden met logopedische therapie.

taalontwikkelingsstoornis

Wanneer de taalontwikkeling niet alleen vertraagd is, maar ook afwijkend is, en ondanks een normale ontwikkeling op andere domeinen, dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. De problemen blijven vaak hardnekkig aanwezig ondanks logopedische begeleiding.
taalstoornis

Wat is het verschil tussen een fonetische en een fonologische articulatiestoornis?

 

fonetische articualtiestoornis

Wanneer men spreekt over uitspraakproblemen, denkt men vaak aan lispelen of problemen met de uitspraak van bepaalde klanken zoals de /l/ en de /r/. Dit zijn fonetische articulatiestoornissen. De problemen zijn motorisch van aard; het kind heeft moeilijkheden met het correct vormen van bepaalde klanken. 

fonologische articulatiestoornis

Soms is het moeilijk om precies te benoemen waarom je kind moeilijk verstaanbaar is. Hij of zij kan de meeste letters correct uitspreken, maar woorden worden in hun geheel vervormd. Er is dan mogelijk sprake van een fonologische stoornis.
moeilijk verstaanbaar
Heeftmijnkindeenleerstoornis.png

Hoe weet ik dat mijn kind een leerstoornis heeft? Wat nu!?

 

leerproblemen 

Wanneer een kind schoolse problemen vertoont, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Het kind is lange tijd ziek geweest, er waren problemen thuis, rekenoefeningen zijn niet leuk, lezen is saai, of het kind heeft de uitleg van de juf of meester gewoon niet begrepen. De eerste hulp wordt normaal geboden op school en thuis. Wanneer deze extra begeleiding niet voldoende succes heeft, is het mogelijk om een logopedist te contacteren. 
 
leerstoornissen
Helaas blijven sommige kinderen met schoolse problemen kampen, ondanks intensieve logopedische therapie, extra begeleiding op school en thuis. Er is dan mogelijk sprake van een leerstoornis. Om de diagnose leerstoornis te kunnen stellen, moet een kind aan drie criteria voldoen:
  1. er is een duidelijke achterstand op het gebied van lezen, schrijven en of rekenen
  2. er is geen vooruitgang, ondanks een periode van intense taakgerichte hulp
  3. de moeilijkheden kunnen niet verklaard worden door andere factoren, zoals inteliigentie- of aandachtsproblemen.​
leerstoornissen
stemstoornissen

Ervaar jij je stem als 'anders'? 

stemstoornis
Bij een stemstoornis is er een afwijkende klank van de stem aanwezig. Deze stemstoornis kan bij de uitoefening van een beroep of in de sociale omgang problemen opleveren. Veel hangt af van de mate waarin de stem gebruikt moet worden. Iemand die weinig hoeft te spreken in zijn werk zal de stem minder belasten dan iemand met een spreekberoep. De stembelastbaarheid verschilt bovendien per individu.
 

organische of functionele stoornis?

Een stemstoornis kan zowel door organische als niet-organische (ook wel functionele) afwijkingen veroorzaakt worden. De NKO-arts kan meestal door het stellen van vragen en een onderzoek van de stemplooien vaststellen of het een organische of een functionele stemstoornis is. Als er een operatie aan de stemplooien heeft plaatsgevonden, zal de logopedist de restkwaliteit van de stem door middel van oefeningen en stemtechnieken zo goed mogelijk leren benutten. 
 
Bij functionele stemstoornissen kan de behandeling door de logopedist bestaan uit advisering over het stemgebruik, het aanleren van een juiste ademtechniek, koppeling van adem en stem en het onder controle houden van toonhoogte en volume. 

Wat als je je taal verliest na een

beroerte of een trauma?

 

neurogene communicatiestoornis

Afasie is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Afasie heeft verschillende vormen. De problemen van afasie zijn dus niet voor iedereen hetzelfde. De logopedist brengt jouw bijzondere problemen én mogelijkheden in kaart. Je krijgt allerlei tests om je communicatievermogen te meten. Na het onderzoek legt de logopedist uit hoe jouw afasie kan worden behandeld.
 
De behandeling van afasie verschilt per persoon. De logopedist houdt rekening met wat jij nodig hebt en met jouw wensen. Wat je kunt bereiken met therapie is afhankelijk van de ernst van je afasie. Het doel van de therapie is het herstellen van je taalvermogen. Door taaloefeningen te doen probeer je je grenzen steeds te verleggen. Je oefent bijvoorbeeld met de klanken van woorden, met woorden vinden, zinnen maken of een tekst lezen.
afasie